Brookside Energy在SWISH興趣區啟動第二階段鑽井計劃珀斯 - News Direct - 2022年9月30日 - Brookside Energy Ltd (ASX:BRK) 董事總經理David Prentice與Andrew Scott 談論為Wolf Pack Well獲得鑽井裝置。這是在俄克拉荷馬州的世界級阿納達科盆地的SWISH興趣區啟動第二階段開發鑽探計劃的重要前奏。Prentice說:「Latshaw 為我們在SWISH的第一口井 — 我們非常成功的鑽井提供了優秀人才和設備。」


Hashtag: #BrooksideEnergy

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

Brookside Energy Ltd

DANH MỤC:

Energy

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

30 Sep 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn
#Metal & Mining #Business

03 December 2022

Maximus Resources increases gold resource by 78%

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ