Brookside Energy, SWISH AOI 2단계 시추 프로그램 착수웨스턴오스트레일리아주 퍼스 - News Direct - 2022년 9월 30일 - Brookside Energy Ltd (ASX:BRK)는 미국 오클라호마주의 Anadarko Basin 내에 있는 SWISH Area of Interest (AOI)에 위치한 Wolf Pack Well의 리그 시추권 확보했다고 밝혔다. Brookside Energy 매니징 디렉터인 David Prentice는 Andrew Scott의 방송 프로그램에 출연해 Wolf Pack Well 리그 시추권 확보에 대해 설명했다. 이번 시추권 확보는 세계적 수준인 Anadarko Basin에 위치한 SWISH Area of Interest 개발 시추 프로그램 2단계 시작을 위한 중요 선행조건이라 할 수 있다. Prentice는 "Latshaw는 자사가 SWISH에서 첫 시작해 성공적으로 개발한 Jewell Well 시추를 위해 우수한 인력과 장비를 제공했다"고 말했다.

PressReleaseTMPHoqO5g.jpg

Hashtag: #BrooksideEnergy

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

Brookside Energy Ltd

DANH MỤC:

Energy

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

30 Sep 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn
#Metal & Mining #Business

03 December 2022

Maximus Resources increases gold resource by 78%

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ