Appier 宣佈延攬張哲緒博士為策略長前麥肯錫與 IQVIA 高階主管以其商業思維推動 Appier 下一階段的成長與創新

台灣,台北 - Media OutReach - 2022年4月7日 - 以人工智慧(AI)與軟體即服務(SaaS)為核心的 Appier 沛星互動科技,今日宣布延攬張哲緒博士(Joe)擔任 Appier 策略長一職。張博士在商業策略、產品管理和管理顧問領域擁有超過 12 年的豐富經驗,伴隨 Appier 開拓新市場的強勁勢頭和以市場為導向的產品創新動能,他的加入將驅動 Appier 下一階段成長並強化其在 AI 市場的策略部署。

Appier 宣佈延攬張哲緒博士為策略長

身為 Appier 策略長,張博士主要負責 Appier 的併購(M&A)與合作夥伴策略,他同時協助監督公司整體業務的健全性與評估組織在全球市場的成長機會。張博士將以美國紐約和紐澤西為據點,與跨事業部門、跨區域的管理團隊緊密合作,推動對 Appier 成長有幫助的全球性策略,尤其是開拓新市場。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示:「我很高興能延攬張哲緒博士加入 Appier 團隊,他在企業策略領域的多方經驗讓他成為領導 Appier 成長策略並加速組織成功的最佳人選。有了他的加入,我們將能開發更多商業可能性,在市場上保持競爭力,同時強化我們在 2022 年與未來的成長動能。」

張博士表示:「 Appier 是一家發展快速的 AI SaaS 公司,專注在以客戶為導向的行銷解決方案。我很高興能成為 Appier 的一員,並期待與世界一流的人才合作,推動業務和組織的成長與效率。我渴望能結合我在產業、企業和技術方面的經驗,以 Appier 現在的成就為基礎,創造公司長期的成長。」

張博士先前曾任職於國際醫藥數據與科技公司 IQVIA,擔任其策略部門的高階主管。在 IQVIA 任職期間,張博士負責公司的策略發展,同時共同主導公司的併購與合作夥伴計畫。此外,他也負責管理人工智慧/機器學習技術的產品和服務,推動相應的產品開發和商業化創新。

張博士的職業生涯始於美國麥肯錫管理顧問公司,他在擔任準合夥人(Associate Partner)期間曾共同領導與推動麥肯錫在醫療保健領域的發展。他也曾在羅氏(Roche)於 2018 年收購的醫療新創公司 Flatiron Health 負責研究營運和產品開發。他的專長是結合商業策略、技術與分析,並洞察最佳的商機與商業決策。

張博士擁有哈佛大學公共衛生理學博士學位和臺灣大學理學碩士與學士學位。

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
關於 Appier
關於 Appier
Appier(TSE: 4180)是一家採用人工智慧(AI)協助企業進行商業決策的軟體即服務 (SaaS)公司。Appier 成立於 2012 年,以實現 AI 的普及化為願景,目前在亞太地區、歐洲及美國擁有 17 個營業據點,並於東京證券交易所掛牌上市。欲了解更多訊息,請造訪 ;欲了解更多投資人關係資訊,請造訪

#Appier
NGUỒN:

Appier

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

07 Apr 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn
#Technology #Advertising, Marketing & Public Relations

26 April 2022

Appier supports EF Shop to adopt AI in its digital transformation trilogy

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ