การศึกษาใหม่ของ Pearson ระบุว่าทักษะของมนุษย์เป็น "ทักษะอันทรงพลัง" ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดงานหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์ - Media OutReach - 5 ธันวาคม 2022 - Pearson บริษัทด้านการเรียนรู้ชั้นนำของโลก
ได้เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกในปัจจุบัน
คือทักษะของมนุษย์ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังปรับเปลี่ยนโลกของการทำงานไปจนถึง
ปีค.ศ. 2026 ก็ตาม


ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากภัยภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อการท่องเที่ยวและการค้าในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ส่งผลให้พนักงานและธุรกิจภายในประเทศมีความกดดันมากขึ้น
ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนี้ ธุรกิจต่าง ๆ กำลังมองหาพนักงานที่รู้รอบและเท่าทัน
ข่าวสาร ส่วนผู้ที่ไม่สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจะไม่สามารถตามคนที่ปรับตัวและเตรียมพร้อม
อยู่ตลอดได้ทัน ยิ่งไปกว่านั้นการลาออกระลอกใหญ่หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและการลดขนาด
องค์กรยิ่งส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์ ทำให้ตลาดการจ้างงานต้องคัดเลือกเพียง
ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น

การศึกษาของ World Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลกจำเป็นที่จะต้อง
พัฒนาตนเอง เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงานที่จะปรับเปลี่ยนภายในปีค.ศ. 2030
Pearson จึงได้ทำการศึกษาทักษะสำคัญซึ่งเป็นต้องการของนายจ้าง เพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่าง ๆ ก้าวผ่านภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้

หลังจากการวิเคราะห์โฆษณาตำแหน่งงานมากกว่า 21 ล้านตำแหน่งทั่วโลกโดยโปรแกรม Skills Snapshot Pearsonระบุว่า ‘ทักษะอันทรงพลัง’ ในปัจจุบันคือทักษะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและเส้นทาง
การทำงาน การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ความสามารถทางเทคนิคยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
สำหรับหลาย ๆ บทบาท แต่นายจ้างยังคงให้ความสำคัญกับทักษะของมนุษย์ เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น
การสื่อสาร และความเป็นผู้นำ

จากข้อมูลของ Pearson’s Skills Outlook ทักษะ 5 ประการที่นายจ้างในปัจจุบันมองหามากที่สุดคือทักษะของมนุษย์ทั้งหมดดังนี้:
● การสื่อสาร
● การให้ความสำคัญกับลูกค้า
● ความเป็นผู้นำ
● ใส่ใจในรายละเอียด
● การทำงานร่วมกัน

ในขณะที่เราก้าวไปสู่รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของ Pearson คาดการณ์แนวโน้มของทักษะทรงพลังว่าทักษะ 5 อันดับแรกเป็นที่ต้องการมากที่สุดในการตอบสนอง
ความต้องการทางเศรษฐกิจในปีค.ศ. 2026 ก็คือทักษะของมนุษย์เช่นกันดังนี้:
● การทำงานร่วมกัน
● การให้ความสำคัญกับลูกค้า
● การเรียนรู้ส่วนบุคคล
● มุ่งสู่ความสำเร็จ
● ความฉลาดทางวัฒนธรรมและสังคม

“เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่เห็นว่าทักษะที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นสำหรับคนทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตแท้ที่จริงแล้วคือทักษะของมนุษย์” ดร. ริชาร์ด จอร์จ รองประธานฝ่ายวิทยาการข้อมูลทักษะแรงงานของ Pearson กล่าว “เนื่องจากรากฐานที่แข็งแกร่งของทักษะมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
ของนายจ้างและลูกจ้าง จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนด้านการพัฒนาทักษะ เมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้อย่างต่อเนื่อง ความสำคัญของทักษะด้านอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ ความฉลาดทาง
วัฒนธรรมและสังคมก็มีความสำคัญมากขึ้น องค์กรที่ตระหนักถึงสิ่งนี้และลงทุนในการช่วยเหลือพนักงาน
ในการพัฒนาความสามารถคือองค์กรที่จะเติบโตในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงของเรา”

“แม้ว่าทักษะด้านเทคนิคจะเป็นที่ต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมักจะทำให้
ทักษะเหล่านี้ล้าสมัยหรือมีลักษณะเฉพาะสำหรับขอบเขตงานเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 2008 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านความต้องการทักษะ ในช่วงเวลานั้น ทักษะต่าง ๆ อย่างเช่น การวิเคราะห์และความเข้าใจในข้อมูลเป็นที่ต้องการสูงและบริษัทเหล่านั้นได้
ลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรเพื่อยกระดับทักษะหรือจ้างงานใหม่แม้แต่ในบทบาทด้านเทคโนโลยี ทักษะ
ของมนุษย์ช่วยให้พนักงานมีความคล่องตัวและปรับตัวได้ในการเรียนรู้ของพวกเขา” ดร. จอร์จ
กล่าวต่อ

Pearson ยังเน้นย้ำถึงความเกี่ยวข้องของ Power Skills กับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในตลาด
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น สิงคโปร์ การเรียนรู้ส่วนบุคคลและการมุ่งเน้นที่ความสำเร็จ
ช่วยให้พนักงานมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผู้อื่น นอกจากนี้การทำงานร่วมกันภายในภูมิภาค
และระหว่างประเทสยังเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทข้ามชาติ ทักษะการทำงานร่วมกันตลอดจนความฉลาดทางวัฒนธรรมและสังคมจะช่วยให้พนักงานประสบ
ความสำเร็จในสถานการณ์ดังกล่าว

ความสามารถในการเรียนรู้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการเติบโตของเส้นทางการทำงาน เนื่องด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในองค์กร Pearsonเป็นตัวเลือกเยี่ยมที่จะช่วยให้ธุรกิจและผู้คน
พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจในปัจจุบัน

Pearson เป็นบริษัทด้านการเรียนรู้ชั้นนำของโลก ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน Pearsonมีส่วนช่วยในการลดช่องว่างทางด้าน
ทักษะโดยการรายงานข้อมูลการค้นคว้าและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เหล่าคณาจารย์ นายจ้าง ไปจนถึงรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางสังคมผ่านการประเมินแบบบูรณาการ
และ โปรแกรม Skills Acceleratorโดยฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จริง

เรายินดีที่จะขยายเวลาสัมภาษณ์กับ Dr Richard George เพื่อแบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pearson's Skills Outlook

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://plc.pearson.com/en-GB/insights/pearson-skills-outlook-powerskills.Hashtag: #Pearson

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
เกี่ยวกับ Pearson:
เกี่ยวกับ Pearson:
การเรียนรู้คือกำลังอันทรงพลังที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลก พนักงานของ Pearson มากกว่า 20,000 คนส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราในเกือบ 200 ประเทศโดยทุกคนทำงานเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือ
เพื่อช่วยให้ทุกคนบรรลุศักยภาพของตนผ่านการเรียนรู้ เราทำเช่นนั้นโดยการจัดหาเนื้อหาดิจิทัลและ
ประสบการณ์การเรียนรู้คุณภาพสูงตลอดจนการประเมินและคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้คนสร้างทักษะและเติบโต
ไปพร้อมกับโลกรอบตัวพวกเขา เราเป็นบริษัทการเรียนรู้ชั้นนำของโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม .

NGUỒN:

Pearson APAC

DANH MỤC:

Human Resource

ĐỌC TRONG:

English, Vietnamese, Indonesian

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

05 Dec 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ