Signitory:一瞥基于区块链电子签名解决方案的未来吉隆坡,马来西亚 - Media OutReach - 2021年9月20日 - 随着电子商务的发展,越来越多人开始习惯通过互联网签署电子合同。由于疫情的影响,企业已经开始通过在线会议或文件进行智能业务操作。电子签名是在线合同的关键,在维护各方的权益方面起着至关重要的作用。

 

"Signitory是新一代的电子签名软件。它结合了区块链和eKYC实名认证技术,能有效改善监督和安全问题。这是一个新范例,为我们展示了完全不一样的未来!"Carlo说。

 

当人们将区块链作为电子签名解决方案的基础时,这种未来是很明显的。区块链的不可篡改特性对电子签名很重要。

 

"通过把已签署的合同存证于区块链,你随时都可以查证合同的有效性。系统经过检验合同的哈希值,来确定文件是否被篡改或伪造。这对于重要的合同特别有用,因为它为合同添加了一个额外的保护。"Carlo补充道。

 

证书认证机构(CA)为已认证的个人提供数字证书,在签署电子文件方面发挥了非常重要的作用。例如,在 Covid-19 疫情期间,通过证书数字文件(CCDD)的概念,以电子证书记录 Covid-19 相关的个人健康数据。(资料来源:https://www.who.int)

 

*CA是目前数字转型的信任机制。然而,当文件被创建为PDF文件时,许多PDF阅读器和在线验证服务都存在缺陷。黑客可利用这些缺陷来攻击已签署的PDF文件进行非法修改,而不会使数字签名失效。这些攻击包括通用签名伪造(USF),增量保存攻击(ISA)以及和签名包装攻击(SWA)。 *资料来源:https://securityaffairs.co/

 

"在这种情况下,区块链不可篡改的功能将确保证书不会被篡改。"Carlo补充说。

 

科技带来便利。Signitory 电子签名 eKYC(Electronic Know Your Customer)可确保双方签署文件的真实身份,防止伪签的问题。这个功能是完全免费的,用户只需要在创建账户时,完成身份认证即可。

 

从电子签名的开始到文件存储的过程,每个阶段都提供了完全的安全保障。Signitory 提升了电子签名解决方案的潜力。这种创新概念纠正了传统的电子签名解决方案的限制。Signitory 将继续改进建立更安全的平台,并开辟新的途径。

 

今天就开始您的免费电子签名! 

Signitory 可在 Google Playstore (或直接下载Apk)和 Apple App Store 免费下载。

 

关于Signitory:

https://www.signitory.com/about


Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
NGUỒN:

Signitory Services Sdn. Bhd.

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

20 Sep 2021

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ