Tia Lee, 인스타그램 사진 모두 삭제하고 의문의 격자 무늬를 올려홍콩 - Media OutReach - 2022년 11월 9일 - 아시아의 패션 아이콘으로 영화와 TV 배우이자 팝 가수인 Tia Lee가 지난 2월 팬들에게 설날 인사말을 남긴 후 잠잠했던 인스타그램(IG) 활동을 재개했다.

Caption

다만 그녀의 충성스러운 팔로워들은 Tia의 새로운 사진이 없어서 실망스럽다는 반응이다. 그녀는 예전 포스팅을 모두 삭제했으며, 짙은 파란색 무늬가 한 가운데에 있는 검은색 6칸 격자를 자신의 계정에 남겼다. 왜 그녀는 과거 흔적을 모두 지웠을까? 격자 가운데 역동적인 무늬는 무엇을 의미하는 것일까? Tia의 프로필 아이콘은 왜 부서진 왕관으로 바뀌어 있을까?

지난 3년 간 Tia는 공개 활동을 삼가며 대중의 시선에서 벗어나 있었다. IG 포스팅을 모두 삭제하기에 앞서, 2022년 7월 Golden Melody Awards에서 자신의 신곡 'Goodbye Princess'을 발표한 데 대한 부정적 반응에 크게 실망했을 수 있다. 이후 그녀는 연예계와 패션계 각종 행사에 모습을 드러내지 않았다. 이것이 IG에 남긴 최근 포스팅으로 이어진 것일까?

이 같은 일련의 모습에 그녀의 다음 활동에 대한 추측이 무성하다.

Caption

Tia의 포스팅에 달린 댓글 중 일부는 다음과 같다: "Tia 드디어 인스타그램에 포스팅을 올렸다. 설마 컴백? 예전 포스팅은 지워진 거지?" "Tia에게 무슨 일이 생긴 걸까?" "신곡은 언제 나오나요? 이건 새로운 티저인가요? Goodbye Princess" 새로운 노래가 나온 오래 되었어요. 정말 보고 싶어요. 신곡을 기대하고 있어요" "사랑해요, 돌아와요! 공개 활동을 너무 오래 기다렸어요! 정말 보고 싶어요" "Golden Melody Awards에서 들은 신곡이 머릿속을 떠나지 않아요!" 이처럼 팬들은 온갖 추측을 내놓고 있다.

Tia가 방콕에서 모습을 드러냈다거나 차기 프로젝트를 준비 중이라는 루머가 제기되고 있다. 만약 사실이라면 Tia의 팔로워들은 조만간 Tia의 모습을 볼 수 있을 것이다!

Tia Lee 李毓芬 공식 채널:
Instagram @leeyufen: https://www.instagram.com/leeyufen/
YouTube: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/
Facebook: https://www.facebook.com/leeyufentialee/
Weibo: https://weibo.com/u/1396928042/Hashtag: #TiaLee

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
Tia Lee 소개
Tia Lee(李毓芬)는 대만 타이베이 출신 아시아 팝 가수이자 영화와 TV 배우, 모델로 걸그룹 Dream Girls의 전 멤버다. Tia는 연기와 음악 활동 외에 주요 패션쇼에도 빈번하게 출연하고 있다. 패션 아이콘이자 트렌드세터인 Tia는 Vogue, Elle, Marie Claire 등 패션, 뷰티, 라이프스타일 잡지의 표지를 장식했으며 Vogue의 다양한 소셜미디어 채널을 통해 자신의 뷰티 및 패션 팁을 공유하고 있다.

NGUỒN:

Redhill Asia

DANH MỤC:

Entertainment

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

09 Nov 2022

Thông cáo báo chí trước đây

Chi tiết hơn

Talk to Media OutReach Newswire today

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ