Unlimint推出銀行服務API解決方案新產品 - Unlimint Banking and Cards (UBC) - 一次過處理銀行業務、 銀行卡發卡和批核程序的一站式解決方案。

香港 - Media OutReach - 2022年8月23日 - 總部位於倫敦的全球金融科技公司Unlimint今日宣佈,推出其銀行服務(BaaS)產品Unlimint Banking and Cards(UBC),一個一站式處理賬戶支付、 銀行卡發卡和批核程序的解決方案。新產品令眾多公司能夠全球性地推出並嵌入於不同數碼支付產品之中, 為其身處歐洲經濟區、英國及拉丁美洲地區的客戶提供服務,並將於2023年首季在新加坡推出。


Unlimint銀行和卡(UBC)以精品工具的方式, 配備軟件和許可證,為客戶提供一個靈活的White Label方案。能夠為客戶量身定制並將支付解決方案直接嵌入到自己的平臺台,使客戶可以克服監管障礙或化解付費網絡成員的複雜與難題,免除建立複雜支付系統的煩惱。

BaaS產品還提供加密貨幣到法定貨幣的轉換和150多個API,使客戶能夠用所有元素定制其方案。除此之外,UBC 為全球企業提供在其現有市場, 以及在歐洲、英國和拉丁美洲等新市場縱深的地理足跡的加速擴張能力。高增長的市場, 例`如下一代銀行業,以及金融技術公司, 可以透過UBC的實體和虛擬借記卡API解決方案來解鎖無邊界的賬戶及支付業務。 UBC提供的點到點服務,可以通過一個帳戶來進行銀行與支付服務的無縫整合。BaaS、企業賬戶、收單和加密貨幣,都在同一個產品之中。

過去幾年,金融科技一直在持續增長,公司更加意識到為客戶提供各種支付解決方案至關重要。根據畢馬威《金融科技脈搏》報告顯示,2021年的金融科技投資錄得為2100億美元。根據Finastra的《2022年銀行服務展望》報告,近85%的受訪者已經在實施或計劃在未來12至18個月內推行BaaS。

在評論UBC的推出時,Unlimint公司BaaS總經理Jovi Overo表示:

「我們很高興宣佈推出我們的創新解決方案UBC,即將銀行作為服務的API平台。通過UBC強大、實時並以雲端為基礎的平台,企業能夠得到一個完整的工具包,使他們具有快速有效地建立新金融產品所需的靈活性和控制能力。企業可以保留他們的全球高價值客戶,並將其服務擴展到歐洲、英國和拉丁美洲地區,提供市場領先的數碼支付能力,令他們領先於競爭對手。我們將繼續在我們的解決方案中融合新趨勢,以提供一個真正創新的全球BaaS產品。」

Hashtag: #Unlimint

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
關於Unlimint
關於Unlimint
Unlimint是一個專注於未來的一體化金融技術解決方案,通過不斷發展的金融介面,為快速增長的創新企業提供先進的支付能力。該公司擁有廣泛的金融解決方案,使企業能夠在全球範圍內擴張,並為他們提供無縫的數碼金融管理體驗。 Unlimint的總部設在倫敦,在法蘭克福、新加坡、聖保羅、香港和墨西哥等五大洲的16個辦事處擁有超過400名員工。欲瞭解更多資訊,請訪問:

NGUỒN:

Unlimint

DANH MỤC:

Business

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

23 Aug 2022

Thông cáo báo chí trước đây

#Business #Finance

23 August 2022

Unlimint launches Banking as a Service API Solution

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ