JPEX 計劃與香港當局申請加密貨幣交易牌照新南威爾士州、澳大利亞 - Media OutReach - 2023年3月6日 - 香港虛擬資產服務提供者發牌制度即將在今年 6 月 1 日正式上路。JPEX 今(23)宣佈已計劃申請香港特別行政區政府頒發的最新加密貨幣交易牌照。


香港虛擬資產服務提供者發牌制度即將在今年 6 月 1 日正式上路。JPEX 今(23)宣佈已計劃申請香港特別行政區政府頒發的最新加密貨幣交易牌照。

JPEX 今(23)宣佈已計劃申請香港特別行政區(SAR)政府頒發的最新加密貨幣交易牌照。申請一旦獲得許可,JPEX 將向香港客戶提供的一些服務包括但不限於現貨交易、衍生品和其他服務,例如質押等。

證監會就發牌展開諮詢

2 月 20 日,香港證監會宣佈就「應否准許持牌平台營運者向零售投資者提供服務」和「如何保護投資者」兩項內容向市場展開諮詢,根據將於 2023 年 6 月 1 日生效的新發牌制度,所有在香港經營業務或向香港投資者積極進行推廣的中心化虛擬資產交易平台,將需獲證監會發牌。諮詢將於 3 月 31 日結束。JPEX 希望新的政策方向將為加密貨幣行業奠定新的里程碑。

現正全面準備申請香港加密貨幣交易牌照

JPEX 此前因香港政府對加密行業的限制而多次放棄後,現正全面展開申請香港加密貨幣交易牌照的準備工作。

此前,香港政府限制只允許投資組合至少為 800 萬港元(100 萬美元)的用戶進行加密貨幣投資交易。然而介於香港是國際金融中心,本應對新興的金融服務,包括虛擬資產服務和全球從事加密貨幣行業的創新人員抱持開放和兼融的態度,無論他們的資產高低與否,此前的政策產生的影響使得新手用戶很難參與到虛擬資產交易。

JPEX 表示會落實檢視有關系統及監控措施為新制度作好準備,遵守準則與相關規定,以確保申請成功為客戶提供更好的服務。

隨著香港證監會對加密貨幣立場的轉變標誌着特區政府持開放友好的態度,JPEX 也將持續留意相關發牌制度資訊,並與內部法務團隊深入探討可行性以推進申請流程。

Hashtag: #JPEX

Công ty phát hành chịu trách nhiệm cho nội dung của thông báo này
關於 JPEX
關於 JPEX
JPEX 數位資產銀行持有加拿大 MSB Fintrac 牌照、美國 FinCEN 頒發的 MSB 金融許可證、澳洲 ASIC 頒發營運執照、立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運商註冊許可。同時 JPEX 用戶的加密資產都將被 100% 存放在離線冷錢包。JPEX 亦為每位用戶提供了理財保險賠付計劃,保障上限金限為 75,000 USDT,90% 理賠保障符合國際金融規範要求,每一位實名認證的平台用戶保駕護航。

關注 JPEX
NGUỒN:

JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD

DANH MỤC:

CryptoCurrencies

ĐỌC TRONG:

English

ĐÃ XUẤT BẢN VÀO:

06 Mar 2023

Thông cáo báo chí trước đây

Đối thoại với Media OutReach hôm nay

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY BÂY GIỜ